Informace

ŠD při ZŠ Lhota u Vsetína

Charakteristika ŠD:  

Vzdělávací program pro ŠD je součástí ŠVP pro základní vzdělávání  DOBRÝ START.  ŠVP ŠD vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V této oblasti lze velice nenásilně a účinně navázat na činnost a učivo probírané ve škole.

Ve ŠD usilujeme o kompenzaci sedavého zaměstnání při vyučování a to nejrůznějšími činnostmi spojenými s odpočinkem, rekreací, pohybovými hrami v přírodě i v místnosti, zájmovými činnostmi, zábavou. Hlavním cílem však je, aby i tyto činnosti působily na všeobecný rozvoj žáka.

V době mimo vyučování naplňuje ŠD péči o svěřené žáky činnostmi:

·        Odpočinkovými

·        Rekreačními

·        Zájmovými: výtvarnou, literární, dramatickou

                       sportovní

                       přírodovědnou

                       pracovní

                       společenskovědní

 

ŠVP ve ŠD je realizován v návaznosti na ŠVP školy.

 

Cíl vzdělávání

·        Vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci.

·        Zvyšovat nároky na mravní výchovu, vztah dětí k sobě a dospělým.

·        Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.

·        Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.

·        Vést žáky k ochraně životního prostředí.

·        V přípravě na vyučování věnovat pozornost čtení žáků, poskytovat pomoc slabším žákům, opakovat učivo hrou, využívat didaktické hry, zábavné a pohybové hry k rozvoji rozumových vlastností.

·        Respektovat psychohygienické požadavky na režim dne, využívat pobyt žáků na čerstvém vzduchu, tím zvyšovat jejich tělesnou zdatnost.

·        Upevňovat hygienické návyky, v jídelně dbát na správné stolování.

·        Naučit žáky aktivně využívat volný čas, rozvíjet svůj zájem i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky.

Realizovat se v kolektivu ostatních žáků, popřípadě se umět zapojit do činností v různém kolektivu a prostředí.