Číslo bankovního účtu

Číslo bankovního účtu je:  2101164919/2010 - Fio banka

 

Přihlášení ke stravování

Pro každý školní rok vyplní strávník vždy novou závaznou přihlášku ke stravování. Přihláška pro školní rok 2017/2018 je připravena k vyzvednutí v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo je možné si tuto přihlášku stáhnout zde Přihláška MŠ, Přihláška ZŠ

Zákonný zástupce přihlášku vyplní a odevzdá do školy do 31. 8. 2018.

Odevzdáním přihlášky ke stravování je strávník závazně přihlášen k odebírání stravy a pokud zákonný zástupce strávníka písemně neodhlásí, je strávník přihlášen až do konce školního roku.

Informace k platbám stravného a doplatků do plné výše hodnoty stravy

  1. Bankovním převodem z účtu plátce do 15. dne v měsíci na účet číslo:

    2101164919/2010 - Fio banka

  2. Hotově do pokladny školy vždy v předem určený den - Oznámení o platbě bude vyvěšené na vstupních dveřích školy. Samotný výběr peněz bude proveden ve vstupní hale školy u kuchyňských dveří, individuálně v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Výše úhrady na daný měsíc bude včas sdělena a to písemně.

Cena stravy vychází ze závazných normativů a nákupních cen surovin a proto se může v průběhu školního roku měnit. Cena stravy je uvedena ve Vnitřním řádu školní jídelny. Strávník hradí pouze cenu potravin, režijní náklady se hradí z prostředků určených na provoz.

Výpočet platby: skutečný počet stravovacích dnů v měsíci vynásobený finančním normativem dle věkových skupin ponížen o přeplatky z předcházejícího měsíce. Celkové vyrovnání se provádí na konci školního roku, nebo při odchodu dítěte ze školního stravování. Dosáhne-li dítě během školního roku tzn. od září do srpna dalšího roku věku příslušné kategorie - je do této kategorie zařazen již od září příslušného školního roku.

Odhlašování stravy

Odhlašování stravy si provádí rodiče (zákonní zástupci) přímo v docházce v šatně MŠ, u kuchařky v kuchyni, u vedoucí školní jídelny, telefonicky na č. 571 439 121 nebo e-mailem: krupalova@skolalhotauvsetina.cz a to den předem do 12:00 hodin a pouze v pondělí v nutných případech nejpozději do 7:30 hodin.

Neodhlášenou stravu je možno si vyzvednout jen první den nepřítomnosti strávníka a to v kuchyni do jídlonosiče v době od 11-11:30 hodin. Na pozdější příchod pro stravu  se nebude brát ohled, jelikož časově na sebe navazují výdeje obědů v 1. patře pro ZŠ a kuchařka tudíž v kuchyni již není. Takto vydané obědy musí být zkonzumovány do čtyř hodin od výdeje a nelze je dále skladovat a přechovávat!

Neodhlási-li si strávník další dny, pak se musí účtovat (dle vyhl. 107/2005 Sb.) strava za plnou cenu - ne dotovanou! Pokud dítě neodhlásíte včas den předem do 12:00 hodin, bude Vám další den účtován jako odebraná strava.

Upozornění: Je-li dítě alergické na určité potraviny nebo přísady, oznamte tuto skutečnost písemně vedoucí školní jídelny pí. Křupalové.