Školská rada

je orgán školy umožnující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Složení školské rady při Základní škole Lhota u Vsetína:

 

Mgr. Darina Weberová - předseda, zástupce pedagogických pracovníků

Ing. Lenka Kocourková - člen, zástupce zřizovatele

Ing. Gabriela Haplová  - člen, zástupce zákonných zástupců

 

Pravomoci školské rady

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy ČŠI
  8. projednává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy