Vzdělávací program

Charakteristika ŠVP

Školní vzdělávací program je vytvořen pro naše žáky a naši školu. Snaží se vybírat vhodné alternativy na naše podmínky.

Při tvorbě tohoto vzdělávacího programu jsme měli na paměti slova autority nad jiné povolanější - J. A. Komenského: „První základy díla nebo první čáry kresby se musí klást dobře, neboť jaký je začátek, tak jde všechno.

Proto jsme náš vzdělávací program nazvali „Dobrý start“. Dobrý start nebo také dobrý začátek je zapotřebí na cestě za vzděláním (celoživotním), jehož základy pokládáme v předškolní přípravě i školním vzdělávání.

Vize

Cílem je vytvořit školu přitažlivou a vstřícnou pro děti (rodiče), silnou po stránce výchovně vzdělávací, aby naši absolventi byli dobře připraveni na přechod na úplnou ZŠ, rozvíjet u nich schopnost samostatně myslet a pracovat a vychovávat je ke spolupráci s ostatními, toleranci a slušnosti.

Škola bude utvářet a posilovat vztah k obci, ve které děti žijí a bude reagovat na život této obce.

Zaměření školy

 

 • Naše škola je zaměřena na úzké propojení s mateřskou školou a plynulý přechod dětí z mateřské školy na školu základní.
 • Získání nezbytných základů pro práci s výpočetní a komunikační technologií a vedení žáků k jejich využívání.
 • Výuka cizího jazyka od 2. ročníku nenásilnou konverzační formou.
 • Protože žáci naší odchází na nejčastěji na dvě okolní školy koncepčně odlišné, budeme se snažit o úzkou spolupráci s oběma okolními školami, aby byl zajištěn úspěšný přechod na oba typy.
 • Dle možností integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách.

Při tvorbě ŠVP jsme přihlíželi k velikosti školy, k místním a materiálním podmínkám školy a ke složení pedagogického sboru. Na základě SWOT analýzy jsme stanovili tři základní kameny, které současně vysvětlují název našeho ŠVP:

Kvalita vědomostí

Mezilidské vztahy

Otevřené partnerství

o učíme se sebehodnocení

o učíme se nést odpovědnost za výsledky své práce

o poznáváme práva a povinnosti

o rozvoj samostatnosti 

o učíme se poznávat své schopnosti a sledovat svůj osobnostní rozvoj

o učíme se spolupráci

 

o tvoříme a uvědoměle dodržujeme školní řád

o předcházíme šikaně

o učíme se toleranci a slušnosti

o učíme se aktivně trávit volný čas

o respektujeme jedinečnost a zranitelnost jedince

o pomáháme slabším a handicapovaným

o umožňujeme rodičům nahlédnout do výuky a činnosti školy

o o činnosti informujeme prostřednictvím vývěsek a článků ve Zpravodaji

o vystupujeme na besídkách

o vytváříme ovzduší vzájemné důvěry

 

        Výchovné a vzdělávací strategie

 

 • vytvářet ovzduší vzájemné důvěry, tolerance a profesionality, které povede k týmové práci žáků, k vzájemné pomoci a spolupráci, sounáležitosti a vzájemnému respektu,
 • společně s žáky stanovovat pravidla slušného chování a dbát na jejich dodržování,
 • budovat dobrou úroveň a pověst školy lepší prezentací naší práce,
 • propojit vzdělávací proces MŠ a ZŠ jednotnou koncepcí a vzájemnou spoluprací
 • využívat specifické výukové programy s přihlédnutím k rozvoji základních žákovských dovedností ,
 • předcházet negativnímu chování žáků, zejména realizací minimálního preventivního programu.