Děkujeme paní učitelce Janě Hromadové za možnost publikování její závěrečné práce, ukázky jsou převzaty z dobových záznamů.    

Založení školy

Před založením školy ve Lhotě děti docházely do církevní katolické školy v Liptále, která stávala na zahradě mezi zámkem a katolickou farou. Roku 1884 byla pak postavena škola národní, jednotřídní. Prvním učitelem, který přišel ze Seninky, byl  Antonín Šabacký. Na zdejší škole učil od 1. 9. 1887 do roku 1897. Po desetiletém působení odešel do školy v Růžďce.  Jako památku po sobě nechal u  potoka vysázet řadu lip, z kterých jsou dnes mohutné krásné stromy.

18. ledna roku 1891 byla škola rozšířena na dvojtřídní. Další úprava se prováděla v roce 1931, kdy se škola přistavovala a celkově zvětšovala. Svou mohutností a krásným vzhledem vévodila celé obci. Tímto byla také upravena na školu trojtřídní a to až do roku 1942.

24. ledna 1945 školu obsadilo německé vojsko, které zde způsobilo nemalé škody. O podrobnější historii školy se bohužel mnoho zpráv nedochovalo. Na počátku války musela být školní kronika odevzdána na Okresní úřad ve Vsetíně. Po válce však již nalezena nebyla.

Když se vrátíme k vyučujícím, byl nástupcem A. Šabackého nadučitel Josef Knotek, který zde působil od roku 1897 až do své smrti roku 1918. Po něm vedla administrativu školy Jana Mozolová. V roce 1920 se vrátil z Ruska učitel Josef Dospěl,  jako ruský legionář, který zde vyučoval již před válkou. Od 1. září 1920 se ujal řízení školy jako řídící učitel a vedl ji až do své smrti.

 

Škola v době německé okupace

Události roku 1938 byly velmi smutné a způsobily velké změny i na zdejší škole. Byli mobilizovaní učitelé – vojáci. První těžkou ranou bylo zatčení a uvěznění učitele Ludvíka Hoduláka, který se zapojil hned v roce 1939 do odbojové skupiny „ Obrana národa". Sotva však byla vytvořena tato první základna odboje proti okupantům v našem okrese, došlo k prozrazení a tak byl vsetínský okres připraven o mnoho učitelů, učitelek a jiných vlastenců. Učitel Hodulák byl zatčen v lednu roku 1940.

V prvních letech nacistické okupace byla zdejší škola trojtřídní (v letech  1940 - 1942). Do škol i na nejnižším stupni byla zavedena povinná němčina. České učebnice byly vyřazovány z používání již v roce 1940. Všichni učitelé museli navštěvovat přeškolovací kurzy němčiny a dějepisu. Před komisí s německým předsedou pak byli přezkoušeni. Žákovské a učitelské knihovny byly přísně kontrolovány. Musely být odstraněny všechny historické a vlastenecké knihy, mapy, obrazy a jiné pomůcky označující území naší republiky. Všechny školy byly důkladně střeženy. Německý okresní hejtman si školy sám prohlížel. Naše škola takovou prohlídku zažila 16. září 1942. Nejvíce uškodili českým školám němečtí inspektoři a také ministr školství Protektorátu Emanuel Moravec.

Mnohých škol v okrese se dotkly válečné události. Zdejší škola byla obsazena 24. ledna 1945 německým vojskem a zůstala v jeho moci až do osvobození. Bylo zde ubytováno asi 280 mužů. Vznikly tady velké finanční škody. V době kdy byla škola obsazena vojskem, probíhalo takzvané nouzové úkolové vyučování v hostinci u Trunkátů a v jiných soukromých domech.

Ještě před osvobozením 26. dubna 1945 došlo k tragickému případu. V blízkém lese byl zastřelen žák 1. třídy Zdeněk Mikulec. Vyšetřování jeho smrti bylo na vyšší rozkaz zastaveno.

Nakonec však radostná událost přišla a obec Lhota a celý vsetínský okres se dočkal slavného dne 4. května 1945. V 16:00 hodin bylo již československé vojsko v celé vesnici. 14. května 1945 se vrátili do školy zdejší učitelé Ludvík Hodulák a František Škrabánek. Školní rok 1944/1945 byl ukončen opět ve svobodné škole.

 

Škola opět svobodná (léta 1945 - 1957)

Školní rok 1945/1946

V celém vsetínském okrese byl velký nedostatek učitelů. Přes 70 učitelů odešlo během prázdnin roku 1945 i s rodinami do pohraničí, velká část učitelů – záložníků konala vojenskou službu. Kromě toho byly v našem okrese zřizovány další měšťanské školy. Proto také nastal citelný nedostatek učitelů i na vedoucích místech.

Škola zahájila tento školní rok 5. září 1945 s 93 žáky, kteří byli rozdělení do dvou tříd. Během roku však ještě několik žáků ubylo a to z důvodu již zmíněného stěhování do pohraničí. K 31. lednu 1946 bylo zapsáno 80 žáků. Školní rok děti zahájily s jedním učitelem, Jiřím Porubou, který pocházel se Vsetína. Na škole se však zdržel jen krátce, 1. října 1946 nastoupil na dvouletou vojenskou službu. Jeho zástupcem se stal Zdeněk Sadílek z Liptálu a ve Lhotě působil až do 31. ledna 1946.

1. února nastala definitivní změna v učitelském sboru a ve vedení školy. Po krátkém okresním konkurzu byl na místo ředitele zvolen Antonín Černoch, který se vrátil 4. ledna z výjimečné vojenské služby. Současně s ním také nastoupila na naši školu jeho manželka Anežka Černochová. Manželé si rozdělili třídy tak, že 1. třídu vyučovala  A. Černochová a 2. třídu řídící učitel A. Černoch.

Ve škole byla zřízená žákovská knihovna a malá čítárna. Půjčování knih si žáci řídili sami. V dubnu téhož roku byla provedena první dobrovolná brigáda místních občanů. Měla řešit naléhavý problém oplocení školního dvoru, zahrad, hřiště, dále připravit všechny pozemní práce ke stavbě školního vodovodu a provést některé opravy na školní budově. Úspěšně byla zabudována umyvadla ve všech učebnách, školní kuchyni a v bytě řídícího učitele.

Celý měsíc květen byl naplněn oslavami a vzpomínkami na nedávné květnové události roku 1945. Všichni žáci se účastnili veřejných oslav a sami si připravili školní slavnosti. Uspořádali průvod k pomníku padlých občanů v 1. světové válce a na závěr se sešli u táborového ohně.

V tomto měsíci byly ve škole častěji zařazovány vycházky do okolí za účelem rekreace a sběru léčivých bylin. Žáci se sběru věnovali při pasení dobytka i ve svém volném čase, protože chápali potřebu léčiv v poválečné době.

První týden v měsíci červnu byl věnován, podle nařízení ministerstva školství, vyučování o Slovensku. Třídní učitel se vhodným výkladem, četbou, pohádkami, básněmi i písněmi snažil přiblížit dětem Slovensko i slovenský národ.

Konec školního roku byl stanoven na 22. června 1946. Žáci si převzali školní vysvědčení a byli poučeni o chování v době letních prázdnin.

 

Školní rok 1946/1947

 

Školní rok byl zahájen v pondělí 2. září 1946 s celkovým počtem 68 dětí. V učitelském sboru nenastaly žádné změny. Děti byly rozděleny do dvou tříd.

  1. třída měla dvě oddělení – 1. a 2. ročník s 29 žáky.
  2. třída měla 3 oddělení – 3., 4., 5. ročník s 39 žáky.

I. třídu vyučovala A. Černochová , II. třídu A. Černoch.

13. října 1946 se poprvé od osvobození konala schůze, kde bylo opět ustanoveno Rodičovské sdružení. Ihned byl také zvolen výbor, který měl připravovat různé akce a být ve styku se školou.  První starostí Rodičovského sdružení bylo stravování dětí ve škole v zimním období. Dobrovolně se přihlásily dvojice žen  - kuchařek, které přislíbily, že budou dětem sedm týdnů připravovat polévky a jinou stravu. Od 4. listopadu byla zahájena v plném rozsahu stravovací akce všech školních dětí. Ve volné učebně byla zřízena jednoduchá jídelna. Jídelní misky a lžíce si děti přinesly z domova. Třídní učitelé dodržovali výchovný dozor a poučovali děti o slušném chování při jídle.  Později, od 15. ledna 1947, bylo dětem při stravování podáváno jednou týdně kakao s rohlíkem nebo koláčem. Kakao a mouku na tuto akci škola obdržela jako dar amerického Červeného kříže. V prosinci na rozloučení s odcházejícím rokem si děti ozdobily malý stromeček a připravily si vánoční besídku. Dárek však dostaly, a nejen děti, až v lednu, kdy místní národní výbor škole zakoupil promítací přístroj. Koncem ledna se všichni sešli na promítání prvního filmu „ Valašský porculán“. Byl to dokument o zpracování dřeva a výrobě dřevěných potřeb na Valašsku.

Před ukončením 1. pololetí školu navštívil okresní školní inspektor Antonín Mlynář. Byl přítomen vyučování, podíval se na písemné práce dětí, na knihovnu, pomůcky a celou budovu.

Během celého školního roku plánovali učitelé s dětmi výlet na Valašsku. Děti tak měly možnost poznat alespoň nejbližší okolí svého rodiště. Den výletu byl stanoven na 12. června. Účastnilo se 42 žáků a 2 učitelé. Děti si měly prohlédnout Valašské Meziříčí, Hodslavice, Štramberk, Kopřivnici, Frenštát pod Radhoštěm, lanovkou vyjet na Pustevny, Rožnov a nakonec Bystřičku. Vše pro ně bylo nové a velice zajímavé. Přijely plní dojmů a nových zážitků, o kterých si spolu s učiteli ještě dlouho vyprávěly.

Slavnostní ukončení školního roku za přítomnosti několika rodičů bylo 28. června 1947.

 

Školní rok 1947/1948

 

Školní rok byl zahájen s celkovým počtem 75 dětí, z toho 38 chlapců a 37 děvčat.

I. třída – 1. a 2. ročník s 32 žáky.

II. třída – 3. až 5. ročník s 43 žáky.

 

V učitelském sboru žádné změny nenastaly. Škola byla pro nástup dětí pečlivě připravena a vyzdobena. Téměř všichni žáci měli učebnice, které si vzájemně odkoupili, nebo vyměnili v době letních prázdnin, proto mohla výuka začít okamžitě.

Již 13. září byla uspořádána školní oslava, na které žáci i učitelé svými proslovy, recitacemi, četbou a písněmi oslavili dílo a památku prezidenta T. G. Masaryka. Další veřejnou oslavou byl 28. říjen.  Při vyučování byl tento datum dětem pečlivě objasňován.

Stravování bylo zahájeno 17. listopadu. Akci podpořila veřejná sbírka v naší obci, která i přes veškeré hospodářské a zásobovací potíže dopadla velmi úspěšně.

Doba předvánoční.

Poslední den vyučování v roce 1947 ukončili žáci společně s učiteli a několika maminkami 20. prosince besídkou u vánočního stromečku. Nebyl bohatý, ale stal se symbolem lásky a štědrosti. Pro Sociální pomoc ve Vsetíně děti uspořádaly dobrovolnou sbírku, vybralo se 120 korun. Než se všichni rozloučili s přáním šťastných Vánoc, přítomné maminky rozdaly dětem malou nadílku. Vánoční prázdniny nastaly 21. prosince 1947. Ve škole se opět všichni sešli 4. ledna 1948. Děti se však zimních prázdnin příliš neužily, protože tyto prázdniny byly zcela bez sněhu. První pololetí končilo 31. ledna rozdáváním vysvědčení. Neprospěli 4 žáci.

První jarní den, který připadl na neděli, byla vládou vyhlášena „Národní směna vítězství“. Také naše škola se této akce účastnila sběrem papíru, starých oděvů, železa a staré gumy.

10. dubna bylo ukončeno stravování školních dětí. V zimních měsících bylo podávání polévek doplněno občasnými svačinkami. Stravovací akce trvala 85 dní. Rodičovské sdružení koupilo pro stravovací školní stanici jednotné kameninové misky.

14. května navštívili naši školu zemský školní inspektor Jan Jáša a okresní školní inspektor Josef Malochta. Byli přítomni vyučování v obou třídách, prohlédli si sbírky pomůcek a vnitřní zařízení školy. V inspekční zprávě byl napsán celkový posudek o výsledku inspekce v tomto znění: „….téměř vzorná venkovská dvojtřídka“.

Školní výlet v tomto roce byl naplánovaný na Moravské Slovácko 15. června. Zúčastnilo se ho 52 dětí a 2 učitelé. Trasa: Zlín – zde si děti prohlédli Baťovy závody, Uherské Hradiště, Velehrad, Uherský brod, Luhačovice. Ke konci školního roku byly do výuky zařazovány další procházky, aby žáci poznali katastr celé vesnice.

 

Školní rok 1948/1949

 

Školní rok začal 1. září 1948. Škola obecná dostala podle nového školského zákona název škola národní. Podle tohoto školského zákona byla pětitřídní. Škola obsahovala celkem 9 postupných ročníků povinné školní docházky. Prvních pět ročníků tvořilo školu národní, čtyři další ročníky byly školou střední.

Toho roku bylo v naší škole zapsáno 74 žáků.

I. třída s 31 žáky

II. třída se 43 žáky.

Vyučovali opět manželé Černochovi. Správa školy byla novým školským zákonem přeměněna v ředitelství.

Společná hospitace

V prosinci roku 1948 byly rozplánovány ve vsetínském okrese společné hospitace na národních školách ve vlastivědě, žákovské organizaci a doučovacích skupinách. Na naší škole byla tato hospitace provedena 15. prosince. Zúčastnilo se jí celkem 6 učitelů z národní školy v Rokytnici, Lhotě a Liptále. Vyučování předvedl třídní učitel A. Černoch s žáky 2. třídy. Žáci pracovali vzorně, nestrojeně a překvapili některými cennými zásahy a návrhy. Zvláště pěkný výkon podala žákovská organizace.

Vyučování bylo v roce 1948 ukončeno společnou besídkou žáků a učitelů u vánočního stromečku. Všichni přítomní zazpívali vánoční koledy. Rodičovské sdružení po besídce rozdalo všem dětem ovoce s cukrovím a rozešli se s přáním veselého a šťastného prožití Vánoc.

Významnou akcí bylo zavedení elektrického proudu ve školní budově koncem měsíce února 1949. Byly osvětleny učebny, kabinety, školní kuchyně, záchody i dvorek. Toto zlepšení stavu školy bylo umožněno díky finanční podpoře ministerstva školství, výchovy a umění, které poukázalo zdejší škole částku ve výši 15000 korun.

V červnu bylo provedeno očkování dětí proti záškrtu a neštovicím. Hlavním úkolem v tomto měsíci byl sběr léčivých bylin. Děti se zavázaly, že tento úkol splní tak, aby se učitelé mohli soustředit na jiné práce. Byla to hlavně výstava „Valašsko v práci“ ve Vsetíně, která byla zahájena 19. června 1949 za přítomnosti předsedy vlády Antonína Zápotockého. Naše škola pomáhala rozesílat pozvánky školám do různých míst na Moravě.

Na závěr roku byl zajištěn školní výlet na hrad Bouzov a do krápníkových jeskyní v Teplicích u Hranic. Úspěch výletu byl veliký, neboť děti poznaly další kraje naší rodné Moravy, krásné památky, historické i přírodní úkazy.

30. června byl školní rok slavnostně ukončen. Z celkového počtu 78 žáků 2 žáci neprospěli.

 

Školní rok 1949/1950

 

Vyučování bylo zahájeno 1. září 1949. Opět byly otevřeny 2 třídy s celkovým počtem 72 žáků. Z toho  32 chlapců a 40 děvčat. V učitelském sboru nenastaly žádné změny.

30. srpna zahájili občané opravu školní střechy, která byla velmi naléhavá. Při zahájení školního roku přišly děti do vypjaté pracovní atmosféry. Škola však byla uvnitř pečlivě vyčištěna a výzdoba vítala děti k další práci. Dobré počasí a ochotná dobrovolná pracovní pomoc některých občanů přispěly k tomu, že během 14 dnů byly práce na opravě školy ukončeny. Děti se také účastnily odklízení staré krytiny, odpadů ze střechy, podávaly prkna a dělaly spoustu užitečné práce.

V říjnu byl vsetínský okres rozdělen pro lepší činnost Okresního pedagogického sboru na okrsky. Okrsek Liptál – Lhota sdružoval všechny učitele a profesory místních škol ke společné práci pedagogické, didaktické a také pro práci odborovou. V říjnu byl vypracován plán měsíčních porad, hospitací a přednášek na 1. pololetí školního roku. Předsedou okrsku byl zvolen ředitel naší školy Antonín Černoch.

11. listopadu hostila naše škola téměř všechny učitele a učitelky okrsku Liptál – Lhota. Sešli se ke společné měsíční poradě a hospitaci. Hospitace byla provedena v 1. třídě (1. a 2. ročník) v jazyce českém. Všichni přítomní potvrdili, že způsob výuky je velmi dobrý. Děti jsou smělé, ale ukázněné.

Stravování v tomto školním roce bylo zahájeno hned na začátku měsíce září podáváním přesnídávek a to všem dětem. Sdružení rodičů a přátel školy zahájilo svoji činnost 9. října. Byl vypracován plán na měsíc září, říjen, květen a červen, kdy děti budou dostávat přesnídávky a od listopadu do dubna i polední stravu.

6. prosince proběhla další návštěva školního inspektora Josefa Malochty. Zhodnotil školní práci a pochválil stravování ve škole. Předvánoční vyučování bylo ukončeno společnou besídkou u vánočního stromečku. Děti dostaly balíčky s pečivem, cukrovím a ovocem. S přáním šťastných Vánoc se všichni rozešli.

Na začátku druhého pololetí navštívilo naši obec putovní kino. S úspěchem promítlo dětem film „Zakletá nevěsta“. V tomto roce ho naše škola mohla přivítat ještě jednou 15. dubna, kdy k nám přivezlo velmi krásné filmy nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Zahájení pionýrské činnosti.

Významným dnem pro školu se stal 12. květen. Přijeli pionýři ze Vsetína, aby dětem zahráli loutkové divadlo, zazpívali pionýrské písně a přednesli básně. Na závěr všechny poučili o náboru žáků do oddílu Pionýr, o vyhotovení přihlášek a organizační práci. Tak jako každý rok i tento byl zakončen autobusovým výletem tentokrát na Slovensko. Účastnilo se 39 dětí, 2 učitelé a 2 uklízečky. Děti si měly možnost prohlédnout trenčínský hrad, město Trenčín a lázeňské město Piešťany.

Školní rok 1950/1951

 

Tento školní rok zahájilo 75 dětí ve dvou třídách.

I. třída se 34 žáky

II. třída se 41 žáky

   1. září se konal slavnostní průvod naší vesnicí. Všichni žáci, učitelé a několik rodičů se shromáždilo u MNV. Odtud šel průvod dětí a dospělých  ke škole. Místní rozhlas vyhrával veselé pochody a žáci zpívali. Ve škole ředitel zahájil oslavu a starší děti přednesly básně. Celá škola byla krásně vyzdobená a připravená.

17. září se v obci uskutečnily první hovory s občany o škole a školské politice. Učitelé společně se žáky již týden předem všechny srdečně zvali na tuto besedu. Sešlo se celkem 63 občanů. Ředitel přednesl  rozsáhlý projev o nové školní práci, aby nejen rodiče, ale i přítomní občané pochopili co nejvíce z nových školních úkolů a objasnil spoustu otázek.

Sociologický výzkum studentů Univerzity Palackého v Olomouci.

16. prosince vyslala Palackého univerzita v Olomouci do obcí vsetínského okresu své posluchače, aby provedli sociologický výzkum. Škola jim dala k dispozici archiv a zápisy v kronikách., Obsáhlý výklad jim podal obecní kronikář Jan Urban. Ředitel školy Antonín  Černoch předal Pedagogické univerzitě v Olomouci starý germánský historický atlas, který dostal náhodou od obyvatel v pohraničí. Profesor Dr. Horák označil atlas jako velmi cennou památku.  Spoluprací při sociologickém výzkumu získala škola mnoho cenných poznatků pro vyučování, zvláště vlastivědy.

Vánoční besídka ukončila vyučování v tomto školním roce a 22. Prosince začaly vánoční prázdniny. Nástup do školy byl 2. Ledna 1951.

23. ledna byla provedena na všech národních a středních skolách zkouška z jazyka českého a 25.ledna zkouška z matematiky, tyto testy měly poukázat na nedostatky ve školách. Zkoušky na zdejší skole proběhly vcelku úspěšně. Několik žáků mělo práci zcela bez chyb.

Na počátku 2. Pololetí byly opět uspořádány hovory s občany na téma „Škola vesnici- vesnice škole.“ Tato akce byla dobře připravena, sešlo se 63 občanů. Koncem měsíce března provedli učotelé z liptálské školy průzkum práce a vyučování. Všichni byli prací dětí a výsledky velmi spokojenu. Závěrem bylo řečeno, že škola patří právem mezi výborné dvojtřídky v našem okrese. Další průzkum, který byl proveden a to z jazyka ruského, se konal 12. Května. V praktické vyučovací hjodině zjistili nedostatky, na které učitele hned upozornili.

  I tento školní rok byl zakončen pečlivě naplánovaným a připraveným výletem. Děti se tentokrát podívali do Hodslavic, dále měli možnost se seznámit s městem Štramberk, Rožnovem a nakonec si prohlédli Pustevny, Výlet byl náročný, ale všem se moc líbil.

 30. června bylo slavnostní ukončení školního roku. Žáci dostali vysvědčení a byli poučeni o chování v době letních prázdnin. Při předávání vysvědčení bylo přítomno také několik rodičů.

 

Školní rok 1951/1952

 

Celkový počet  žáků v tomto školním roce bylo 74. Ke změně v pedagogickém sboru nedošlo.

I. třída – 1. a 2. ročník 37 žáků

II.třída – 3. a 4. ročník 37 žáků

Před začátkem školního roku byly učebny nově vymalované, pečlivě vyčištěny a krásně vyzdobeny. Školní rok byl zahájen slavnostním shromážděním žáků, rodičů a zástupců veřejnosti. Celá slavnost byla doplněna programem.

V měsíci září začala družba naší školy s Vyšší zdravotnickou školou ve Vsetíně. Při této příležitosti k nám 26. září přijely čtyři žákyně, které sestavily plán společné práce. Mimo jiné slíbily, že budou děti seznamovat s okresním městem a budou jim více ukazovat svoji práci i praxi. Všichni byli tímto návrhem nadšeni.

V prosinci na MNV proběhla první výstava knih. O celou akci se postarali učitelé a žáci naší školy. Na výstavu přišlo během jednoho týdne asi sta osob a bylo prodáno přes 800 knih.

Ještě před Vánocemi – 19. prosince – jedna skupina dětí navštívila Vyšší zdravotnickou školu ve Vsetíně. Děti tak měly možnost poznat práci starších studentek a mohly se zúčastnit i vyučování. Nakonec přišla společná svačina, zábava a rozloučení na vánoční prázdniny.

První dva měsíce 2. pololetí školního roku 1951/52 byly poznamenány velmi špatným zimním počasím. Mrazy dosahovaly až -26°C. Byla velmi tuhá zima. Sněhové bouře, které se přehnaly, zasypaly i tak málo schůdné horské cesty. Školní život byl narušen, děti nepřicházely do školy celé týdny. Bohužel i březen byl provázen bouřlivým sněhovým počasím. Vyučování bylo doplněno promítáním krátkých filmů a různými besedami.

Nečekanou změnu v životě školy přinesl měsíc duben. Z rozhodnutí krajského výrobu byl odvolán ředitel Antonín Černoch, který byl jmenován okresním školním inspektorem. Jeho manželka Anežka Černochová převzala řízení školy. 15. dubna byla na školu přidělena mladá učitelka Marie Lugrová z Nového Hrozenkova.

Slavnostní ukončení školního roku připadlo na 28. červen.

 

Školní rok 1952/1953

 

Školní rok byl zahájen  1.září. Opět byly otevřeny 2. třídy. Celkový počet 81 žáků.

I.třída – 1. a 2. ročník se 40 žáky

II.třída – 3., 4. a 5. ročník se 41 žáky

Nové žáčky již před školou vítali pionýři a doprovázeli je i s rodiči do tříd. Po společném poslechu školního rozhlasu pokračovala domácí slavnost. Žáci zpívali, přednášeli, předvedli dětem hry a dramatizaci pohádek. O práci ve škole se tentokrát rozdělili ředitelka školy Anežka Černochová a učitel Stanislav Bártek.

Na škole pokračovala v práci také pionýrská organizace s předsedkyní Julií Matoškovou.

7. září se sešli na společné schůzi rodiče žáků se zástupci MNV a projednali si úkoly spolupráce se školou a sociální pomoc dětem. Závěrem měsíce byla v obci a také ve škole beseda se členy armády. Děti všem ukázaly  svoji školní práci, své hry, písně i tanečky a se zájmem si vyslechly vyprávění o našich vojácích.

4. října naší školu navštívil příslušník SNB, aby se s dětmi seznámil a blíže je poučil o pravidlech silničního provozu.

6. listopadu podle plánu byla uskutečněna společná hospitace rodičů v 1. třídě. Rodiče se zájmem pozorovali dvě vyučovací hodiny.  Získali spoustu nových poznatků.  A  požádali o možnost další návštěvy. Následovala porada a prohlídka školních prací.

 V prosinci se děti mohly těšit na další zajímavé sovětské filmy a pohádky. Poprvé byla na naší škole uspořádaná slavnost „Dědy Mráze“ spojená s vánoční besídkou. Děti zpívaly písně, přednášeli básně, tancovaly a na závěr dostaly balíček s pečivem a cukrovím.  Nejlepší žáci byli odměněni knihou. Pololetní prázdniny začaly 30. ledna 1953. Ministerstvo školství je z úsporných důvodů prodloužilo do 15. února 1953. Děti byly vyučovány domácími úkoly, které jim učitelé zadávali pomocí místního rozhlasu. Většina dětí vypracovala úkoly pečlivě, proto nebyla školní práce narušena.

Únor byl zakončen pionýrskou slavností, která vyvrcholila 25. února pionýrským slibem. Projev k této slavnosti přečetla ředitelka školy. Šátky novým pionýrům uvázal okresní inspektor A. Černoch.

V dubnu školu navštívil nový lékař. Prvním jeho činem byla prohlídka školní budovy a pečlivé prozkoumání jejich vodních zdrojů. Zjistil, že voda je bakteriologicky závadná. 7. dubna pak prohlédnul všechny naše děti.

Vyučování bylo ukončeno k 30. červnu. Žákům byly zajištěny učebnice pro příští školní rok. Na školu nastoupily  do nového školního roku dvě učitelky: Vlasta Fryštácká a Danuše Kuklová. Ustanovení tří učitelek znamenalo, že škola bude organizována jako trojtřídní.

 

Školní rok 1953/1954

 

Byly otevřeny 3. třídy s 89 žáky.

  1. třída – ročník přípravný – 18 žáků, vyučovala A. Černochová
  2. třída – 2. a 3. ročník- 38 žáků, vyučovala Danuše Kuklová
  3. třída  - 4. a 5. ročník – 33 žáků, vyučovala Vlasta Fryštácká

Nová organizace školy, dvě mladé učitelky a hlavně nevšední zájem rodičů přivolaly nejen všechny rodiče prvňáčků, ale také dětí z jiných tříd na slavnostní zahájení. Vše bylo pečlivě uklizeno a vyzdobeno.

V měsíci září proběhla beseda školy s občany a rodiči. Na této schůzi byly vysvětleny všechny otázky týkající se výchovy a výuky. Byl také vypracován plán spolupráce rodičů se školou.

Měsíc říjen byl věnován především hospitacím rodičů ve vyučování. Nejvíce je zajímala práce s dětmi v přípravném ročníku. Proto byla v této třídě 12. října provedena společná hospitace. Sešlo se celkem 12 rodičů.

V měsíci listopadu naší školu navštívila pojízdná zubní ambulance vyslaná OÚNZ ve Vsetíně. Všem dětem byla provedena preventivní prohlídka.

Prosinec – závěr roku patřil společné besedě. Konala se velká slavnost rodičů, učitelů a žáků, kdy poprvé naší školu navštívil „ Děda Mráz“. Beseda byla veselá, děti zpívaly, recitovaly a představily dramatizaci pohádek. Vše bylo ukončeno předáním balíčků se sladkostmi. Děti se mohly radovat z nadcházejících zimních prázdnin.

Ve škole se všichni opět sešly 3.ledna 1954. Třetí třída naší školy začala 2. pololetí s novou učitelkou Zdeňkou Ryšavou, která nastoupila místo Vlasty Fryštácké, z vážných důvodů nepřítomné až do konce školního roku.

V měsíci březnu se konala oslava MFŽ, tentokrát v restauraci U Jakšíků. Pionýři předváděli kulturní pásmo. Slavnost řídila ředitelka školy a program byl doplněn sovětským filmem „Čuk a Gek“.

6. června pionýrská organizace uspořádala 1. okresní pionýrský slet ve Vsetíně. Naše pionýrská skupina se zúčastnila v plném počtu. Byla navázána další družba s místními pionýry. Odpoledne byli naši účastníci přítomni 1. Okrskové spartakiádě pořádané ve Vsetíně.

Červen pak již přinesl jen rozloučení se školou. V sobotu 26. června uspořádala škola a PO veselé ukončení s bohatým programem, jehož hlavním bodem byl 2. pionýrský slib. Závěrečná beseda byla zpestřena krásnou výstavou dětských knih a prací žáků. Všechny knihy byly rozprodány. Koupili je většinou rodiče dětem, jako odměnu za pěkné vysvědčení. Zbytek knih koupila škola do knihovny.¨

27. června nastaly dětem letní prázdniny. Učitelé pak provedli hodnocení celoroční práce.

 

Školní rok 1954/1955

 

Škola byla opět organizována jako trojtřídní.

I.třída – přípravný ročník – 21 žáků, vyučovala A. Černochová

II. třída – 2. a 3. ročník – 42 žáků, vyučovala  D.Kuklová

III. třída – 4. a 5. ročník – 35 žáků, vyučovala V. Fryštácká

Školní rok byl zahájen 1. září slavnostním nástupem žáků do školy, Po uvítání se děti rozešly do       svých tříd, kde dostaly nové učebnice a věnovali se alespoň dvě hodiny vyučování. Všichni obdrželi také rozvrh hodin a pokyny pro další práci, podle nových osnov a učebnic. Tím se začátek roku lišil od let předchozích.

Měsíc září byl věnován především průzkumu vědomostí žáků a doplnění mezer v učivu. Bylo pečlivě provedeno studium osnov a nových učebnic.

V říjnu se  konala na naší škole zajímavá beseda s vojáky ze vsetínské posádky. Dětem se povídání velice líbilo a měly spousty dotazů.

V listopadu přijel obvodní lékař, aby všechny děti prohlédl a zjistil jejich zdravotní stav. Byla provedena také zubní prohlídka.

Poslední měsíc v roce vyl vždy přípravou na zimní prázdniny. Všichni nedočkavě mluvili o příjezdu Dědy Mráze. Vánoční slavnost se uskutečnila odpoledne 19. prosince v místní restauraci. Žáci měli připravené písně, tanečky a básně. Děda Mráz potom všem rozdal dárky připravené SRPŠ.

Leden 1955 – žáky naší školy zachvátila rozsáhlá epidemie chřipky, spalniček a příušnic. Byla velmi narušená výuka a pololetí bylo ukončeno s velkou námahou. Podobně na tom byl ještě celý měsíc únor.

V březnu se konaly oslavy MDŽ. Kromě dárečků, které děti vyrobily, předvedly také kulturní pásmo plné písní a básní.

Ve druhé polovině  května bylo rozhodnuto obnovit tradici školních výletů. Po uspoření potřebných částek byl vybrán výlet na hrad Bouzov a do jeskyní v Javoříčku. Den odjezdu byl naplánován na 18. května. Zúčastnilo se 43 žáků,3 učitelé a 10 členů SRPŠ.

Červen byl naplněn akcemi k oslavě MDD. 2. června škola uspořádala zájezd dětí do Vsetína na představení loutkového divadla, 12. června naplánovala pionýrská organizace na návrh školního inspektora Antonína Černocha, bývalého ředitele naší školy, slavnostní pouť na památná místa odboje do Leskovce (A. Černoch prožil celou dobu nacistické okupace v této obci). Vycházky v rámci oslav MDD se zúčastnilo 27 pionýrů, 10 svazáků a 7 členů SRPŠ.

    Vyučování ve školním roce 1954/55 bylo ukončeno již 18. června z důvodu rozsáhlé přípravy na 1. Celostátní spartakiádu. Na závěr školního roku se uskutečnila beseda s rodiči, kde si všichni také mohli prohlédnout výstavku žákovských prací.

 

Školní rok 1955/1956

 

Byly otevřeny tři třídy s 95 žáky.

I.třída – přípravný ročník – 21 žáků, ředitelka A. Černochová

II.třída -2. a 3.ročník – 6 žáků, učitelka Danuše Kuklová provdaná Běťáková

III-třída – 4. a 5. ročník – 38 žáků, učitelka Vlasta Fryštácká

Školní rok začal opět slavností uspořádanou především pro nové děti. Žáci vyšších ročníků uváděli prvňáčky i s rodiči do třídy. Zpívali písně a recitovali. Po radostné oslavě a besedě s rodiči a zástupci MNV, převzali žáci od učitelek nové učebnice, rozvrh hodin a pokyny pro vyučování. Již první den se žáci začali učit.

Velkou událostí v měsíci září byla „ Velká šestidenní motocyklová soutěž „. Všichni občané sledovali projíždějící závodníky z různých zemí. 14. září se u naší školy zastavil hlavní mechanik německého družstva Vendelín Fischer. Po krátké besedě s žáky a učitelkami si prohlédl prostory školy, daroval žákům fotografie členů svého družstva, odznaky, zápalky a jiné drobnosti. Od tajemníka MNV obdržel na oplátku dvě gramofonové desky s lidovými písněmi a cimbálovou muzikou valašských a slováckých souborů.

První týden v měsíci říjnu se začaly objevovat těžké nemoci: černý kašel, chřipka a příušnice. Černý kašel se rozšířil hlavně mezi mladší děti. Vyučování bylo velmi narušeno a nastala starost s ochranou žáků před rozsáhlými epidemiemi.

7. listopadu se konaly oslavy VŘSR. Téhož dne také 20 nových pionýrů skládalo slavnostní slib. Šátky pionýrům uvázala ředitelka školy.

V prosinci všichni pionýři pilně připravovali svůj zimní karneval na oslavu příjezdu Dědy Mráze. Připravovali divadelní výstupy, balety květin a recitace. Nejmladší žáci zdramatizovali „ Živou abecedu“. Slavnost se konala 18. prosince ve vyzdobeném sále v místní restauraci. Děti  nakonec dostaly bohatou nadílku.

Po zimních prázdninách začalo opět vyučování. Všechno úsilí bylo věnováno tomu, aby byly odstraněny mezery ve vědomostech a dokončeno zanedbané učivo, což bylo způsobeno podzimními nemocemi.

 V únoru byla na návrh ředitelky školy z místní knihovny vybudovaná pionýrská klubovna. Všichni z ní měli obrovskou radost.

8. března pionýři připravili oslavu MDŽ. Nezapomněli ani na babičky a všem při návštěvě rozdali blahopřání a kytičku. Napsali dopisy i těm, které byly v nemocnici.

Měsíc duben byl obdobím příprav na květnové oslavy a také probíhalo plánování školního výletu.

8. května odjela první část žáků na jednodenní autobusový výlet do města Gottwaldova, Lešné a Vizovic. Žáci 1., 2. a 3. ročníku si prohlédli zoologickou zahradu a zámek v Lešné. Zúčastnilo se 43 žáků. Druhá část výletu pro starší žáky se uskutečnila do města Hodonín a Lednice. Výlety byly zaměřeny na shrnutí a ověření učiva získaného v tomto školním roce. Slavnostní ukončení školního roku bylo v sobotu 30. června.

   Během roku nastaly malé změny v učitelském sboru. Danuše Běťáková (Kuklová) odešla 20. května na mateřskou dovolenou a na její místo nastoupila učitelka Helena Moravcová z Leskovce.

 

Školní rok 1856/1957

 

Vyučování bylo zahájeno 3. září se 101 žáky.

I.třída – přípravný ročník – 21 žáků, učitelka A. Černochová

II.třída – 2. a 3. ročník – 40 žáků, učitelka D. Běťáková

III.třída – 4. a 5. ročník – 40 žáků, učitelka V.Fryštacká

 

     Na slavnostní, zahájené byli přítomni rodiče a zástupci MNV. K přítomným občanům a žákům promluvil předseda MNV J. Gebauer a ředitelka školy Anežka Černochová. Slavnost na zahájení školního roku byla doplněna rozhlasovou relací.

   Začátkem měsíce září se sešla schůze SRPŠ, kde se řešily otázky spolupráce školy a rodiny při výchově dětí. Ředitelka Anežka Černochová přednesla referát „O spolupráci rodiny se školou při výchově k uvědomělé kázni a slušnému chování“. Tato schůze byla také počátkem užší spolupráce naší národní školy s osmiletou střední školou v Liptálu. Byl také naplánován školní ples. Část výtěžku měla být věnována dětem na školní výlet.

   V říjnu třídní učitelka Vlasta Fryštácká uskutečnila se žáky 4. A 5. Ročníku exkurzi do okresního muzea ve Vsetíně. Při této příležitosti navštívili také výstavu fotografií „ Za krásami našeho kraje“. Zvláště poznatky u okresního muzea byly využity v hodinách zeměpisu a dějepisu.

   Poslední říjnové a listopadové dny se na naší škole konaly přípravy k oslavám VŘSR. 27. Listopadu byla uspořádána se žáky beseda na téma „ Jak zabránit požáru“. Žáci byli poučeni o preventivní ochraně proti požárům.

   Prosinec – poslední měsíc v roce udělal dětem velkou radost. SRPŠ a pionýrská organizace za pomoci celého pedagogického sboru připravila na neděli 16. prosince velkou vánoční slavnost: „ děda mráz dětem“. Pionýři nachystali bohatý program. Moc pěkně byla provedena dramatizace pohádky „ Sněhurka a sedm trpaslíků“. Krásné kostýmy a masky dětem připravili sami rodiče. SRPŠ připravila všem občerstvení a dárky. Slavnost zpříjemnila ukončení školního roku nejen dětem, ale i všem přítomným. Děti se sešly ve škole opět po prázdninách. Celý leden a únor bylo velmi mrazivé počasí. Rtuť teploměru klesala místy až na -27°C. Sněhu však příliš mnoho nebylo.

    V březnu se konaly oslavy MDŽ a proběhl pionýrský slib. Při této příležitosti výbor žen při MNV ve Lhotě věnoval PO čtyři pionýrské trubky. Všichni měli z tohoto daru obrovskou radost.

    V dubnu byli žáci naší školy pozváni na baletní představení „ Kouzelné dudy“ do klubu „Z“ závodního výboru ve Vsetíně. Zúčastnili se žáci 3. a 4. ročníku spolu s pionýrskou vedoucí.

    1. květen oslavila škola účastí v prvomájovém průvodu a na slavnostech ve Vsetíně. 9. května proběhlo ve škole při příležitosti osvobození naší vlasti pásmo upravené pionýry. Celá škola byla krásně vyzdobena. 10. května se uskutečnil školní výlet nejmladších žáků do Lešné a Gottwaldova. Velkou smůlu však měli starší žáci, kteří nemohli podniknout výlet z důvodů výskytu infekční žloutenky. Vyučování bylo ukončeno k 29. červnu slavnostním zakončením školního roku. Celoroční práce žáků byl a vystavena v jednotlivých třídách.

Prázdninové události: Začátkem července byla plánovaná oprava školní budovy. Od nového školního roku  1958/1959 nyla naše škola rozšířena na čtyřtřídní. Protože však měla jen tři učebny, nastalo po dohodě s rodiči vyučování na směny. K 1. září byla přijata nová učitelka Dobroslava Orságová z Kroměříže, další změny již v pedagogickém sboru nenastaly.